Στόχοι


Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση των μεθόδων πρόσληψης και στρατηγικών των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική κατάρτιση. Για την επίτευξη του στόχου θα αξιοποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία:

  • Περισσότερες επιχειρήσεις παρέχουν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας για μαθητευόμενους νέους
  • Ο θεσμός της μαθητείας / πρακτικής άσκησης ενισχύεται σαν βέλτιστη μέθοδος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης
  • Η πρόσβαση των νέων στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση βελτιώνεται και η μετάβαση στην επαγγελματική ζωή διευκολύνεται
  • Η ένταξη των νέων στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση βελτιώνεται και έτσι, οι αποτυχίες περιορίζονται
  • Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και ιδιαίτερα από την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
  • Προωθείται η ευαισθητοποίηση μεταξύ των βασικών φορέων για την κοινωνική σημασία της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης