Εταίροι


Τα προϊόντα του Έργου αναπτύσσονται μέσω μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης και μέσω της αξιοποίησης της διεθνούς τεχνογνωσίας. Όλα τα παραδοτέα του έργου προβλέπεται να προσφερθούν και στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι:

 

k.o.s GmbH, Βερολίνο – Γερμανία

Η εταιρία k.o.s GmbH υποστηρίζει την οργανωτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών παρέχοντας υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Προσανατολίζεται κυρίως στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σχετικά με την εφαρμογή και τη βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας και την ανάπτυξής της, καθώς και σε υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία k.o.s GmbH λειτουργεί από το 2009 και αποτελεί πρωτοβουλία δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών της Γερμανίας.

http://www.kos-qualitaet.de

 

ABB Training Center GmbH & Co.KG, Standort, Βερολίνο – Γερμανία

Η εταιρία ΑΒΒ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο. Οι επιχειρήσεις του ομίλου ABB απασχολούν 150.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 100 χώρες, μεταξύ των οποίων 10.000 στη Γερμανία. Η ABB Training Center GmbH & Co. KG (ABB/ATC), εγκατεστημένη στο Βερολίνο, παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε ΜΜΕ. Παρέχοντας ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε συνδεδεμένους ομίλους (Verbundausbildung) και υπηρεσίες περαιτέρω εκπαίδευσης, εκπαιδεύει πάνω από 600 μαθητευόμενους για λογαριασμό ενός δικτύου 150 επιχειρήσεων στη μητροπολιτική περιοχή του Βερολίνου-Βραδεμβούργου. Η ABB / ATC παρέχει εκπαίδευση για 16 επαγγέλματα, προσφέρει, επίσης, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Η ABB / ATC δραστηριοποιείται 65 χρόνια στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.

http://www.abb.de/ausbildung

 

Αυστριακό Ινστιτούτο Έρευνας για την Επαγγελματική Κατάρτιση, Βιεννη – Αυστρία

Το Αυστριακό Ινστιτούτο Έρευνας για την Επαγγελματική Κατάρτιση (öibf) είναι ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο που ιδρύθηκε το 1970. Διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη σε διάφορους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Βασικά πεδία αποτελούν η αρχική και η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η παροχή συμβουλευτικής, η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, η καινοτομία στον τομέα της ΕΕΚ, τα νέα μέσα και ζητήματα που σχετίζονται με τα δύο φύλα. Το Αυστριακό Ινστιτούτο Έρευνας για την Επαγγελματική Κατάρτιση (öibf) ιδρύθηκε μέσω της πρωτοβουλίας της «Berufsförderungsinstitut» (BFI), το οποίο είναι ένα ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εργαζόμενους και τους ανέργους, η οποία ανήκει στο Επιμελητήριο Εργασίας και στην Αυστριακή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και υποστηρίζεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τεχνών, Επιστημών και Έρευνας.

www.oeibf.at

 

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα - Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝΑΝΕΠ) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005. Το ΙΝΑΝΕΠ στοχεύει στην προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών της επιχειρηματικότητας, στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, στην υποβοήθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην υποβοήθηση της ποιοτικής βελτίωσης και ποσοτικής αύξησης της ανταποκρισιμότητας των επιχειρήσεων στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές. Εστιάζει την δράση του κυρίως στην υποστήριξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση. Το Ινστιτούτο μέχρι σήμερα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, πληροφόρησης και υποστήριξης στον τομέα της επιχειρηματικότητας και απασχολησιμοτητας.

www.entre.gr
Contact: info@entre.gr

 

Πολωνικός Σύνδεσμος Εργοδοτών Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού κλάδου, Βαρσοβία - Πολωνία

Ο πολωνικός Σύνδεσμος Εργοδοτών Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού κλάδου (PZPB) είναι μια οργάνωση σε εθνικό επίπεδο, η οποία αντιπροσωπεύει πολωνικές εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου. Εκπροσωπεί περισσότερες από 80 εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες που εκτελούν περίπου το 70% των κύριων εθνικών συμβάσεων, αλλά και πολλές ΜΜΕ. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις δομές της ΕΕ. Συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται επίσης με οργανώσεις των εργαζομένων από χώρες της ΕΕ.

www.pzpb.com.pl

 

Συντονιστής εταίρος του Έργου είναι η εταιρεία k.o.s. GmbH