Ξεκινώντας με τη Μαθητεία

Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση


Η επιτυχημένη εξεύρεση μαθητευομένων και η διατήρησή τους ως εξειδικευμένοι εργαζόμενοι - πώς μπορεί να λειτουργήσει;

Το έργο στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να συμμετάσχουν σε δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και να συμβάλλουν στην ανάδειξη της σαν ένα μέσο για την προσέλκυση και πρόσληψη νέων. Βαρύτητα δίνεται σε μεθόδους προσέλκυσης και επιλογής των νέων εκπαιδευόμενων αλλά και αποτελεσματικής ενσωμάτωσής τους στο σταθερό προσωπικό της εταιρίας, κατά το στάδιο της εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η αναγκαιότητα για την πρόσληψη μαθητευόμενων από τις ΜΜΕ. Σε αυτό έχουν συμβάλει οι δημογραφικές αλλαγές αλλά και οι αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς και οι σημαντικές ελλείψεις που παρατηρούνται σε επίπεδο δεξιοτήτων. Ωστόσο οι ΜΜΕ αδυνατούν να προσελκύσουν νέους στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ενώ από την άλλη σημαντικός αριθμός νέων που ενδιαφέρονται για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση παραμένουν ανενεργοί.

Εκτός όμως από την αδυναμία αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης, οι ανεπαρκείς στρατηγικές πρόσληψης ευθύνονται συχνά για αυτό το πρόβλημα. Ως εκ τούτου, το έργο φέρνει στην επιφάνεια αυτό το θέμα, στοχεύοντας στο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις στρατηγικές και τις μεθόδους πρόσληψης, σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. Να βελτιωθούν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης αλλά και στην αξιολόγηση των μαθητευόμενων.

Το έργο αναπτύσσει λύσεις που διευκολύνουν τόσο την ένταξη των νέων σε δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αλλά και στη διατήρησή τους ως μελλοντικούς ειδικευμένους πλέον εργαζόμενους. Οι ΜΜΕ υποστηρίζονται επίσης στην προώθηση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ως μιας ελκυστικής επιλογής κατάρτιση. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των ΜΜΕ, παρέχοντας τα εξής:

  • ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που επεξηγεί τη σημασία της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης
  • ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο καλών πρακτικών που παρουσιάζει εξαιρετικά παραδείγματα προσλήψεων μαθητευόμενων που συγκεντρώθηκαν από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες,
  • έναν οδηγό που περιγράφει καινοτόμες μεθόδους, τις στρατηγικές και τα εργαλεία για την πρόσληψη των μαθητευόμενων,
  • μια περιγραφή των προτύπων και των βασικών στοιχείων που εξασφαλίζουν την επιτυχή πρόσληψη μαθητευομένων

Τα αποτελέσματα του έργου απευθύνονται, στα τμήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό των ΜΜΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση, την εκπαίδευση και την επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, απευθύνονται σε όσους σχετίζονται με την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, σε κοινωνικούς εταίρους, σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων, σε εκπροσώπους φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε ερευνητικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή της Γερμανίας Federal Institute for Vocational Training και από το Berlin Senate Department for Integration, Labour and Social Issues

Διάρκεια έργου: Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2016